DZOK
Menu

/ PORADNIK

/ FINANSOWY PORADNIK

Poznaj dziesięć prostych zasad, o których zawsze powinno się pamiętać!

 1. Chroń swoje dane osobowe. Nikomu nie przekazuj swoich danych przez telefon. Szczególnie chroń swój numer PESEL i dane z dowodu osobistego.
 2. Czytaj treść umów. Nie podpisuj umowy zanim nie przeczytasz wszystkich dokumentów. W trakcie czytania nie omijaj żadnych fragmentów, zwracaj uwagę na przypisy, gwiazdki,  nawiasy i aneksy.  
 3. Nie ulegaj presji. Nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz. Poproś o kopię umowy, którą na spokojnie przeczytasz w domu. Treść dokumentu skonsultuj z rodziną lub prawnikiem. Pamiętaj, jest szereg miejsc, które udzielają darmowej pomocy prawnej.
 4. Kontroluj budżet i planuj wydatki. Uważaj na spiralę zadłużenia - nie zaciągaj pożyczek pod spłatę wcześniejszego zadłużenia. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić jednego długu, z dwoma będzie jeszcze trudniej.   
 5. Pożyczaj z głową. Nie ma nic złego w pożyczaniu pieniędzy, pod warunkiem, że wiadomo kto, komu i na jakich zasadach pożycza. Pożyczając komuś pieniądze, pamiętaj żeby spisać to na kartce i poprosić dłużnika o podpis – takie zabezpieczenie umożliwi Ci w przyszłości dochodzenia swoich praw w sądzie i odzyskanie swojej należności.
 6. Poręczaj świadomie. Pamiętaj, że poręczając pożyczkę ponosisz taką samą odpowiedzialność jak pożyczkobiorca. Jeżeli osoba, która zaciąga dług go nie spłaca, to poręczyciel (żyrant) odpowiada za ten dług całym swoim majątkiem.
 7. Sprzedaż lub darowanie komuś swojego mieszkania to bardzo poważna decyzja. Zanim przekażesz prawa do swojego mienia, skonsultuj się z prawnikiem. To niewielki koszt, a pozwala uniknąć wielu kłopotów.
 8. Nie daj się oszustom. Nie zaciągaj kredytów dla innych osób i nie przekazuj obcym pieniędzy. 
 9. Nie bój się prosić o pomoc. Jeśli rodzic nie ma wystarczających środków na swoje utrzymanie, może wystąpić o alimenty od swoich pełnoletnich dzieci. Obowiązkiem alimentacji mogą zostać objęte dzieci względem rodziców i wnuki względem dziadków.
 10. Nie chowaj głowy w piasek. Nieodbieranie korespondencji od banków, firm windykacyjnych czy komorników, nie rozwiązuje problemu. Skontaktuj się z nadawcą i wyjaśnij sprawę. Bierz udział w postępowaniu sądowym, a po jego zakończeniu współpracuj z komornikiem.

 

/ JAK ZARZĄDZAĆ BUDŻETEM DOMOWYM?

Nieodpowiednie zarządzanie domowym budżetem, może prowadzić do problemów z przetrwaniem „od pierwszego do pierwszego”. Wystarczy jednak wprowadzić w życie pięć prostych zasad, by koniec miesiąca i nieplanowane wydatki przestały przerażać.

 

 1. Po pierwsze:  Notuj przychody i wydatki!
  W zeszycie, tabelce, excelu lub specjalnej aplikacji na telefonie – tam, gdzie Ci wygodniej. Zdefiniuj trzy podstawowe rubryki: przychody (pensja, emerytura, premia), wydatki stałe (czynsz, rata kredytu/pożyczki, jedzenie) i wydatki sporadyczne (lekarstwa, ubezpieczenie samochodu, szkolna wyprawka). Pamiętaj, aby na bieżąco uzupełniać to zestawienie!
 2. Po drugie: Dowiedz się, ile wydajesz
  Trudno wpisać do tabelki kwotę, której nie znasz, prawda? Osoby, które nie zarządzają budżetem domowym często nie mają pojęcia, na co wydają pieniądze. Pierwszy miesiąc zacznij od zbierania paragonów i zapisywania codziennych wydatków. Pozwoli to zaobserwować, ile wydajesz i na co. Przy okazji zauważysz, że np. codzienne kupowanie słodkich batoników czy papierosów nie sprzyja nie tylko zdrowiu, ale i portfelowi.
 3. Po trzecie: Zaplanuj cały miesiąc z góry
  To kluczowy punkt odpowiedzialnego zarządzania finansami osobistymi. Zacznij miesiąc od opłacenia wszystkich kosztów stałych: czynszu, rachunków za telefon, zobowiązań kredytowych. Pieniądze na inne wydatki „rozłóż” w czasie – czyli nie wydawaj wszystkiego od razu. Wyznacz sobie np. równe „tygodniówki” i konsekwentnie się ich trzymaj. To zadanie ułatwi płacenie gotówką – płacąc kartą nie widzisz ubywających pieniędzy z portfela.
 4. Po czwarte: Nieregularne wydatki
  Podczas planowania miesiąca nie zapomnij o wydatkach nieregularnych. Jeżeli co trzy miesiące musisz wykupić np. drogą receptę, to dużo lżejsze dla Twojego budżetu będzie odkładanie na nią każdego miesiąca niż zapłacenie całości z przychodów danego miesiąca. Warto też wcześniej pomyśleć o świętach, urodzinach bliskich, wakacjach, przeglądzie samochodu czy ubezpieczeniu.
 5. Po piąte: Oszczędności
  Dla własnego komfortu i poczucia bezpieczeństwa zacznij odkładać pieniądze. Najlepiej zrobić to na początku miesiąca (metoda „odłożę to, co mi zostanie” prawie nigdy się nie sprawdza). Nie muszą to być duże kwoty – nawet 20 czy 50 złotych miesięcznie wpłacane do skarbonki lub na konto oszczędnościowe w perspektywie roku da kwotę, która będzie niezwykle pomocna, gdy zepsuje się pralka lub samochód.

 

/ CO MOŻE ZAJĄĆ KOMORNIK NA POCZET DŁUGU?

Komornik może zająć:

 • wynagrodzenie za pracę – zgodnie z prawem to pracodawca dokonuje potrącenia w granicach określonych przez kodeks pracy (50% świadczenia, przy czym kwota wolna od potrąceń to wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę);
 • emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, a świadczeniodawca (np. ZUS, KRUS lub ZER MSW) dokonuje potrącenia z powyższego świadczenia w wysokości ¼ tego świadczenia;
 • ruchomości czyli np. samochód, sprzęt agd, rtv, dzieła sztuki;
 • nieruchomości – zarówno mieszkania, jak i lokale usługowe czy grunty orne, rachunek bankowy;
 • rachunek bankowy, w tym również rachunek oszczędnościowy, przy czym kwota wolna od potrąceń to kwota obecnie 1500,00 zł w skali miesiąca (do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę);
 • wierzytelności takie jak należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego w urzędzie skarbowym czy świadczenia z umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu.

Egzekucji nie podlegają m.in.: świadczenia 500 plus, alimenty (zarówno płacone przez rodzica jak również wypłacane z funduszu alimentacyjnego), świadczenia z pomocy społecznej, stypendia, przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, przedmioty kultu religijnego, ubrania, zapasy żywności, środki uzyskane z ubezpieczenia z tytułu kosztów pogrzebu.

Komornik dokonuje zajęcia danego składnika majątku przez skierowanie zawiadomienia o zajęciu do podmiotu dysponującego danym składnikiem, np. w przypadku zajęcia rachunku bankowego komornik zawiadamia bank prowadzący dany rachunek. Dokonując zajęcia, komornik nie posiada wiedzy skąd pochodzą pieniądze dłużnika, ani czy w ogóle na rachunku bankowym znajdują się jakiekolwiek środki pieniężne. To obowiązkiem banku, a nie komornika, jest weryfikowanie pochodzenia środków wpływających na rachunek bankowy dłużnika. Jeśli na rachunek dłużnika wpływają środki pochodzące ze świadczenia 500 plus, bank ma obowiązek zidentyfikować te środki i nie przekazywać ich komornikowi prowadzącemu postępowanie przeciwko dłużnikowi.

 

/ CO DZIEJE SIĘ Z RZECZAMI ZAJĘTYMI PRZEZ KOMORNIKA?

Komornik zajęty przedmiot (np. samochód) pozostawia w dozorze dłużnika – pod warunkiem, że dłużnik wyrazi na to zgodę. Pełnienie roli dozorcy oznacza, że dłużnik może korzystać z auta zarówno w celach prywatnych, jak i zawodowych. Należy jednak pamiętać, że o zajęty pojazd należy dbać, aby nie utracił swojej wartości. Równocześnie, dłużnik musi wydać komornikowi zajętą rzecz na każde jego wezwanie.

Ustanowienie dozoru nad zajętymi ruchomościami pełni funkcję zabezpieczenia na rzecz wierzyciela – dana rzecz nie może utracić swojej wartości od momentu jej zajęcia aż do sprzedaży. Ma to na celu zagwarantowanie wierzycielowi, iż poprzez sprzedaż zajętej ruchomości, odzyska on należne mu pieniądze. Dłużnik-dozorca powinien chronić daną rzecz przed uszkodzeniem, wykazać się przezornością, dbałością o ochronę przedmiotu, nad którym pełni dozór. Jednocześnie dozorca nie odpowiada za pogorszenie rzeczy, jej uszkodzenie, zniszczenie lub zniknięcie, jeśli wykaże, że dołożył należytej staranności w pełnieniu funkcji dozorcy. Może to również oznaczać konieczność poniesienia kosztów podjęcia pewnych działań, które na celu mają utrzymanie wartości ruchomości na stałym poziomie. Dozorca może domagać się zwrotu powyższych kosztów, pod warunkiem udokumentowania konieczności i celowości podjęcia tych czynności.

Z ważnych przyczyn, np. gdy dłużnik nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego przechowywania rzeczy, co grozi pogorszeniem jej stanu, komornik może oddać zajęte rzeczy w dozór wierzyciela albo osobie trzeciej – czyli np. odda na przechowanie samochód na parking strzeżony. W przypadku gdy dozór pełni osoba trzecia, zgodnie z przepisami, należy jej się zwrot wydatków poniesionych na pełnienie dozoru oraz wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji.

 

/ OTRZYMAŁEM ZAWIADOMIENIE O EGZEKUCJI. CO ROBIĆ?

Po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, dłużnik powinien uważnie zapoznać się z treścią pisma. Jeśli jakieś sformułowania będą niejasne, niezrozumiałe, można poprosić o pomoc pracowników kancelarii, w której prowadzona jest sprawa lub skorzystać z pomocy za pośrednictwem bezpłatnej infolinii Krajowej Rady Komorniczej. W każdy wtorek, w godzinach od 9 do 15, pod numerem telefonu 22 299 87 77 można uzyskać pomoc w odszyfrowaniu prawniczych pojęć bądź w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące postępowania egzekucyjnego.

Nie unikaj komornika! Uciekanie od problemu nie rozwiąże go. Nieodbieranie korespondencji i brak kontaktu z komornikiem nie jest żadnym rozwiązaniem. Komornik sądowy o dokonaniu kolejnych czynności egzekucyjnych zawiadamia dłużnika pismami wysyłanymi listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieodbierania dalszej korespondencji, dłużnik sam pozbawia się dostępu do informacji co dzieje się w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto, w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji zawarte są istotne informacje dotyczące tego na czyj wniosek wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne czy też na podstawie jakiego dokumentu jest prowadzona egzekucja.

 

/ CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W ZAWIADOMIENIU O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI?

W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji komornik wskazuje:

 1. wierzyciela – czyli osobę lub podmiot, który domaga się zwrotu należnych pieniędzy bądź spełnienia określonego świadczenia o charakterze niepieniężnym (np. wydanie ruchomości- samochodu, mebli, sprzętu RTV czy opróżnienie, opuszczenie i wydanie wierzycielowi lokalu mieszkalnego);
 2. dłużnika – czyli osobę, która jest zobowiązana spłacić daną kwotę;
 3. tytuł wykonawczy, w którym sąd nakazał dłużnikowi zwrot danego świadczenia na rzecz wierzyciela, tj.:
  • orzeczenie sądu, np. wyrok (w tym wyrok zaoczny), postanowienie, nakaz zapłaty (w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym upominawczym), które są prawomocne albo podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  • orzeczenia referendarza sądowego, np. postanowienia lub nakazy zapłaty, prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które na mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, np. bankowy tytuł egzekucyjny (wydany przed uchyleniem stosownych przepisów prawa bankowego), orzeczenia sądów zagranicznych;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
  • akt notarialny określony w pkt. d lub e, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Niemal wszystkie wymienione wyżej tytuły egzekucyjne, muszą mieć nadaną klauzulę wykonalności, aby stać się tytułami wykonawczymi i by móc być podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wyjątkiem jest m.in. prawomocne postanowienie komornika sądowego o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego lub o nałożeniu grzywny, prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności.

Dodatkowo komornik wskazuje kwoty, które wierzyciel chce odzyskać, a także sposoby egzekucji, czyli elementy majątku dłużnika, z których komornik będzie egzekwował dług. Na przykład wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe czy wierzytelności, tj. świadczenia z umowy zlecenie, umowy o dzieło czy umowy najmu. Od 8 września 2016r., wierzyciel we wniosku o wszczęciu postępowania egzekucyjnego nie musi już wskazywać sposobów egzekucji, wówczas z urzędu komornik prowadzi postępowanie w zakresie wszystkich sposobów przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego, poza egzekucją z nieruchomości. W zawiadomieniu komornik pouczy strony postępowania egzekucyjnego, tj. dłużnika i wierzyciela, m.in. o sposobach zaskarżenia czynności komornika, postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, obowiązkach i prawach wierzyciela i dłużnika.

Masz więcej pytań dotyczących egzekucji komorniczych? Znajdź więcej informacji na stronie Krajowej Rady Komorniczej lub zadzwoń na infolinię Krajowej Rady Komorniczej ?

/ KOMORNICY DLA SENIORÓW

29 – 31 stycznia 2018 r. Krajowa Rada Komornicza we współpracy z izbami komorniczymi organizuje VII Ogólnopolski Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Tegoroczna edycja Dnia Otwartego odbędzie się pod hasłem „Komornicy dla seniorów”.