DZOK
Menu

/ FAQ

Termin licytacji został odwołany z uwagi na troskę o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest w budynku sądu i pod nadzorem sędziego. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sprawiedliwości w sądach od 13 do 31 marca 2020 r. przesuwane będą terminy rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru. Przesunięcie terminów wokand wynika z konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią COVID-19. O podjęcie tego rodzaju kroków zwrócił się do resortu sprawiedliwości Główny Inspektor Sanitarny. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia Sąd wyznaczy nowy termin licytacji. Komornik o nowym terminie licytacji poinformuje wszystkie strony postępowania egzekucyjnego. Szczegółowych informacji dotyczących aktualnego stanu postępowania egzekucyjnego udzieli telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej kancelaria komornika, w której prowadzona jest konkretna sprawa.
Przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjnego ściśle określa kodeks postępowania cywilnego. W obecnym stanie prawnym przepisy nie przewidują umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu choroby dłużnika. Komornik samodzielnie nie może decydować o ograniczeniu bądź umorzeniu dochodzonego długu, o tym decyduje wyłącznie wierzyciel.
Przede wszystkim proszę nawiązać kontakt z komornikiem prowadzącym postępowanie egzekucyjne. W obecnej sytuacji, uwzględniając prewencję dotyczącą pandemii COVID-19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości kontaktować należy się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. Rzetelne przedstawienie komornikowi swojej sytuacji, pozwoli na znalezienie rozwiązania. Każde zgłoszenie jest traktowane indywidualnie, a komornik podejmuje decyzje mając na uwadze dobro małoletnich dzieci oraz szczególną sytuację, w której znalazł się dłużnik. Trzeba pamiętać, że szczególna sytuacja może dotyczy wszystkich.
Opłata pobierana przez komornika wraz z egzekwowanym świadczeniem stanowi dochód Skarbu Państwa. Sytuacje, w których komornik pobiera opłatę, oraz jej wysokość szczegółowo określa ustawa (ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 roku). Komornik nie jest uprawniony do zmiany jej wysokości, a także do odstąpienia od jej pobrania.
Zagrożenie związane z pandemią wirusa COVID-19 nie jest samo w sobie okolicznością uzasadniającą uchylenie dokonanej już czynności komornika jaką jest zajęcie rachunku w banku. O zmianie tej decyzji musi zadecydować wierzyciel. Jeżeli sytuacja materialna dłużnika, który ma zajęte konto w banku uległa pogorszeniu powinien złożyć wiosek do komornika a ten poinformuje wierzyciela. Przedstawienie komornikowi swojej sytuacji, pozwoli na znalezienie rozwiązania. Każde zgłoszenie będzie traktowane indywidualnie. Należy więc skontaktować się z komornikiem sądowym prowadzącym postępowanie egzekucyjne i rzetelnie przedstawić swoją sytuację.
Komornicy sądowi w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wstrzymali lub znacznie ograniczyli czynności egzekucyjne poza kancelarią. Należy jednak podkreślić, że komornicy sądowi są uprawnieni do przeprowadzania czynności terenowych.
Tak. Komornik sądowy, do którego wpłynie wniosek o wszczęcie egzekucji, jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Komornik nie może co do zasady odmówić wszczęcia takiego postępowania. Pamiętajmy że obecna sytuacja dotyka obie strony postępowania, może być również szczególnie trudna również dla kogoś kto stara się odzyskać należne mu pieniądze.